Het waaróm van het antecedentenregister

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht A t/m Z om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

Alfabetisch Juristen register van 2005

Recht op toegang tot de rechter moet in de Europese grondwet


© Alle rechten voorbehouden drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, bij gebruikmaking de bron vermelden

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH    Zoeken bij SDNL            

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

Het waarom van dit project:

Deze gegevens zijn verzameld uit diverse bronnen, waaronder de bijbanenregisters van de gerechten in Nederland. De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was.

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voor zover beschikbaar. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen.

Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand.Wij kunnen geenszins instaan voor de perfecte exactheid van alle gegevens.

Iedereen wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of gedateerde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per fax 070 5118922 of per e-mail naar nburjas@planet.nl of nc.burhovenjaspers@hccnet.nl

Alle betrouwbare informatie is welkom. Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld.


JURIKASTE


TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003


-De Staatscourant
-Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
-Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
-Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
-Parlementaire Agenda
-Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
-Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
-Advocaten Agenda
-Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
-Fikkers’s jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
-Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
-Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
-Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
-Politie Almanak 2000/2001
-Jaarverslagen van beurs genoteerde firma’s, nv’s enz.
-Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
-Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
-Ledenlijsten van verenigingen,
zoals:….

Hollandse Werkgevers Vereniging….Litteraire Sociëteit de -Witte Den Haag….Nederlandse Adels Vereniging….Rotary….Lions….De Haagsche Schouw….De Orde van de Prince….VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding….Nederlandse Tafelronde ; de Ronde Tafel….Soroptimisten….SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland….Vrouw en Recht 2000

Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
-Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
-Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d…

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen’s zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniek bepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen.

Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar onde rvermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd.

Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers – Rechten voorbehouden.


Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzake doende datum, plaats en onderwerp van proefschriftoud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda’s, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.

gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissementgegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten

Afkortingen:

NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht

RM = Rechterlijke MachtOM = Openbaar Ministerie

Raio = Rechterlijk ambtenaar in opleiding

SAL = StaatsAlmanak

NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten

NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht

VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding

SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland

KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen

KUB = Katholieke Universiteit Brabant

UHD = Universitair Hoofd Docentb.d. = buiten dienst

@OPM = vlag voor een saillante opmerking

NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers